QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN GIỐNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
—–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2039/QĐ-BNN-TCLN Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN GIỐNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  • Căn cứ nghị định số 01/2008/NĐ-CPngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CPngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3, Nghị định 01/2008/NĐ-CPngày 03/01/2008 của Chính phủ;
  • Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồngsố 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI;
  • Xét đề nghị tại Biên bản họp ngày18/8/2011 của Hội đồng thẩm định công nhận giống cây Macadamia được thành lậptheo Quyết định số 381/QĐ-TCLN-PTR ngày 10/8/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cụcLâm nghiệp;
  • Theo đề nghị của Tổng cục trưởngTổng cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận 05 giống Mắc ca (Macadamiaintegrifolla) do Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến – Tổngcông ty rau quả nông sản nghiên cứu, khảo nghiệm là giống tiến bộ kỹ thuật (Códanh mục kèm theo).

Điều 2. Tập thể tác giả cùngCông ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến – Tổng công ty rau quảnông sản chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các kỹ thuật có liên quan đến cácgiống mới được công nhận ở trên và phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp, Trung tâmKhuyến nông quốc gia nhanh chóng đưa các giống mới này vào sản xuất ở những nơiphù hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ,Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốcgia, Viện trưởng Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam, Tập thể tác giả và Thủtrưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu VT, TCLN.
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Hứa Đức Nhị

 

DANH MỤC GIỐNG MACADMIA ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ GIỐNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT
(Kèm theo Quyết định số 2039/QĐ-BNN-TCLN ngày 01 tháng 9 năm 2011 của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CÔNGNHẬN GIỐNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT

  1. Dòng Mắc caký hiệu là 482

– Mã số giống mới được công nhận :MC.BV.11.05

 Vùng áp dụng: Trạm CankinaBa Vì – Hà Nội và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

– Tập thể tác giả: Đoàn Hữu Cường,Nguyễn Công Dương, Bùi Vũ Anh và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần xuấtnhập khẩu nông lâm sản chế biến – Tổng công ty rau quả nông sản.

  1. Dòng Mắc caký hiệu là 741

– Mã số giống mới được công nhận: MC.BV.11.06

 Vùng áp dụng: Trạm CankinaBa Vì – Hà Nội và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

– Tập thể tác giả: Đoàn Hữu Cường,Nguyễn Công Dương, Bùi Vũ Anh và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần xuấtnhập khẩu nông lâm sản chế biến – Tổng công ty rau quả nông sản.

  1. Dòng Mắc caký hiệu là 800

– Mã số giống mới được công nhận: MC.BV.11.07

 Vùng áp dụng: Trạm CankinaBa Vì – Hà Nội và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

– Tập thể tác giả: Đoàn Hữu Cường,Nguyễn Công Dương, Bùi Vũ Anh và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần xuấtnhập khẩu nông lâm sản chế biến – Tổng công ty rau quả nông sản.

  1. Dòng Mắc ca kýhiệu là 900

– Mã số giống mới được công nhận: MC.BV.11.08

 Vùng áp dụng: Trạm CankinaBa Vì – Hà Nội và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

– Tập thể tác giả: Đoàn Hữu Cường,Nguyễn Công Dương, Bùi Vũ Anh và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần xuấtnhập khẩu nông lâm sản chế biến – Tổng công ty rau quả nông sản.

  1. Dòng Mắc ca kýhiệu là 695

– Mã số giống mới được công nhận: MC.BV.11.09

 Vùng áp dụng: Trạm CankinaBa Vì – Hà Nội và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

– Tập thể tác giả: Đoàn Hữu Cường,Nguyễn Công Dương, Bùi Vũ Anh và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần xuấtnhập khẩu nông lâm sản chế biến – Tổng công ty rau quả nông sản.

Tải về văn bản gốc